เจ๋ง…ดึงเยาวชน เรียนรู้วิชาชีพ

ที่ศูนย์”OTOP” อ.สันกำแพงเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลาง OTOP และกระจายสินค้า จ.เชียงใหม่ นายราเชนทร์ หนุนแปง พัฒนาการ อ.สันกำแพง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้นำเด็กนักเรียนจากโรงเรียนคันธาอนุ สรณ์ อ.สันกำแพง ชัน ป.6 ชาย-หญิง จำนวน 38 คน มาเรียนรู้เรื่องของการตีแผ่นแร่เงิน โดยมี นายสงวน ปัญโญสุข อดีตกำนัน ต.สันกำแพง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มหัตถกรรมตีลายแผ่นแร่เงินและไม้แกะสลัก มาสาธิตการเรียนการสอนตีลายแผ่นแร่เงิน สำหรับทำพวงกุญแจของที่ระลึกโดยใช้แผ่นอลุมิเนียม (จึงเรียกกันว่าตีแผ่นแร่เงิน)

และ สาธิตการเรียนการสอนวาดลายร่มขนาดเล็ก โดยมี น.ส.วิภาวรรณ แสงคำ จากบ้านบ่อสร้าง อ.สันกำแพง มาสาธิตและการเรียนการสอนวาดร่มหลายรูปแบบ พร้อมกับ นายเอกนรินทร์ กาวีอิ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (ร่มหลวง) หรือร่มใหญ่ และสอนการทำโคมประดับ บ้านหนองโค้ง อ.สันกำแพง มาสาธิตการเรียนการสอนการผลิตในครั้งนี้

ซึ่งพัฒนาการอำเภอได้กล่าวว่า วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การผลิตการตีแผ่นแร่เงินของที่ระลึก การทำร่มเล็กและวาดร่ม และร่มใหญ่ โคมประดับ เพื่อให้เด็กได้รับการเรียนรู้สินค้า OTOP เพื่อสืบสานของล้านนาที่สืบทอดกันมาชั่วลูกชั่วหลาน ถ้าเด็กไม่ได้รับการเรียนการสอนทำของที่ระลึกที่กล่าวมา อีกหน่อย อ.สันกำแพง จะไม่มีใครเรียนรู้เรื่อง OTOP ซึ่งใน อ.สันกำแพง มีแหล่งเรียนรู้เรื่องของ OTOP มากมาย ในการสาธิตการเรียนการสอนในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กที่ได้รับเรียนรู้ นำความรู้ที่ได้รับไปสอนเพื่อนสืบต่อกันต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น