สัมมนาขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม สู่การปฏิบัติ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ไป กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีนางสาวชิดชนก พุทธประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กล่าวเปิดการสัมมนา เมื่อวันที่ผ่านมา ณ.โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

นางสาวชิดชนก พุทธประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 35 ที่กำหนดให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม จัดทำ “แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในช่วงระยะ 5 ปี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศ และในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

จึงได้มีการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาโดยลำดับ และมีระยะเวลาเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 จะอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 โดยทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเป็นทิศทางเดียวกัน สามารถส่งเสริมและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศมีการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในที่สุด สำหรับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ส่วนการดำเนินงานขั้นต่อไปสำนักงานฯจะดำเนินการขับเคลื่อนแผนจักการคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยในเบื้องต้นจะเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้แก่ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำแผนแปลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาร กิจหลักของหน่วยงานโดยได้เริ่มการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานส่วนกลาง ทั้งภาครัฐ เอกชน ไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 และช่วงต่อไป ขยายการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานในภูมิภาค ทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว 10 กลุ่มจังหวัด

การจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน ได้รับทราบมีความเข้าใจและนำแผนฯไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม สามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในปีเป้าหมายสุดท้ายคือ ปี พ.ศ. 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และสถาบันการศึกษาประมาณ 120 คน

การจัดสัมมนา เป็นการนำเสนอเนื้อหาโดยสรุปของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 การอภิปราย เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ไปสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน คือ ผู้แทนจากสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1(เชียงใหม่) คุณจรูญ ปงหาญ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ คุณสมคิด ปัญญาดี และผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.ฉัตรชัย อินต๊ะทา และช่วงที่ 3 จะเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จะช่วยให้มีการนำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงาน โครงการของหน่วยงานให้มีทิศทางเดียวกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น