มหกรรมสุขภาพ เนื่องในวันมะเร็งโลก

นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “มหกรรมสุขภาพ เนื่องในวันมะเร็งโลก” (World Cancer Day 2017) โดยมีนายสุทิน คงสนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาและคณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ กิจกรรมในงานประกอบด้วย นิทรรศการความรู้เรื่องโรคมะเร็งและสุขภาพ การบรรยายสถานการณ์โรคมะเร็งและประเด็นรณรงค์วันมะเร็งโลก 2017 และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ โดยทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาและผู้สนใจ กว่า400 คน

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการนี้ว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การสหภาพต่อต้านมะเร็งระหว่างประเทศ (UICC) ได้กำหนดให้วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันมะเร็งโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งที่สามารถป้องกันได้ เน้นการสร้างความตระหนักและให้ความรู้ด้านโรคมะเร็ง และให้ประชาชนทุกคนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐมีส่วนรวมในการดำเนินการและจากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งของคนทั่วโลก และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าโรคมะเร็ง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งของคนทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพบในกลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางถึงร้อยละ 70 ของคนทั่วโลก และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง 22 ล้านคนต่อปี ภายใน 20 ปีข้างหน้า

ส่วนสถิติประเทศไทย โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย รองลงมาคือ อุบัติเหตุ และโรคหัวใจ ตามลำดับ ซึ่งข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงสาธารณะสุข พบว่าคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งประมาณ 60,000 คนต่อปี หรือเฉลี่ยชั่วโมงละเกือบ 7 ราย โดยมีสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับและท่อนํ้าดี มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก และมะเร็งปากมดลูก ซึ่งเมื่อจำแนกตามเพศ จะพบว่าในเพศชาย มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับและท่อนํ้าดี มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งช่องปากและคอหอย และมะเร็งเม็ดเลือดขาว

ส่วนในเพศหญิง มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (แผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ พ.ศ.2556-2560) โรคมะเร็งที่พบมากในภาคเหนือ 3 อันดับแรก เพศชายได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งปอด และมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ตามลำดับ สำหรับเพศหญิง โรคมะเร็งที่พบมาก 3 อันดับแรกได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด และมะเร็งปากมดลูก ตามลำดับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น