ขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดสะอาดเทศบาลตำบลปิงโค้งขานรับ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมเสวนา ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน การจัดการขยะ ลดมลภาวะ เพื่อสร้างมูลค่าสู่สวัสดิการชุมชน ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่จันทร์ที่ 13 ก.พ.2560

นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง กล่าวว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นไปตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน การจัดการขยะ ลดมลภาวะ เพื่อสร้างมูลค่าสู่สวัสดิการชุมชน ระหว่างวันที่ 13-17 ก.พ.2560 โดยแบ่งเป็นการอบรมสัมมนาภาคทฤษฎี ณ ริมดอยรีสอร์ท วันที่ 13-14 ก.พ.2560 และเดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายจากชุมชน ณ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง และเทศบาลตำบลดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ระหว่างวันที่ 15-17 ก.พ.2560 โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 45 คน เป็น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องจาก 16 หมู่บ้านใน
ตำบลปิงโค้ง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถกำหนดแนวทาง วิธีการ และรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายจากชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ นำมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการ ชุมชนมีการจัดการขยะที่ถูกต้อง ลดปัญหาขยะที่จะตามมาในอนาคต และต่อยอดให้ชุมชนนำขยะมาสร้างมูลค่า เพื่อเป็นเงินออมในกองทุนสวัสดิการชุมชน ซึ่งจะสามารถเกิดการบริหารจัดการขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลปิงโค้งให้เป็นไปแบบบูรณาการ และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

สำหรับวิทยากรที่เข้าร่วมการเสวนา ประกอบด้วย นายสุธีร์ บรรณตานึก รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย นายสำราญ ปัญญา นายกสมาคมครูอำเภอเชียงดาว นายพิพัฒน์พงษ์ เดชา สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปิงโค้ง และ นายสุวิทย์ อุปปินใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย และมี นายโอภาพล บัวศรี ปลัดอำเภอเชียงดาวเป็นประธานเปิดการเสวนาและฝึกอบรมฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น