ออกแบบเครื่องเรือน มทร.ล้านนา “สานฝันปันรักพี่สู่น้อง”

อาจารย์พิพัฒน์ ปัญญา อาจารย์ประจำเอกวิชาออกแบบเครื่องเรือน นำคณาจารย์และนักศึกษาเอกวิชาออกแบบเครื่องเรือน คณะศิปลกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการสานฝันปันรักพี่สู่น้อง” ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการสานฝันปันรักพี่สู่น้องครั้งที่ 15 จัดโดยอาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่าเอกวิชาออกแบบเครื่องเรือน-เคหภัณฑ์ มทร.ล้านนา มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้มีจิตสาธารณะ สร้างความสามัคคี ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยฯ อาจารย์ ศิษย์เก่า โดยโครงการได้รับความร่วมมือด้านปัจจัยส่วนหนึ่งจากศิษย์เก่า นักศึกษา อาจารย์ และบริษัทห้างร้าน ในการจัดงานครั้งนี้มีนักเรียนจากศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม 4 โรงเรียน

ได้แก่ โรงเรียนบ้านต้นฝึ้ง โรงเรียนบ้านป่าบง โรงเรียนบ้านห้วยฝาย โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมพี่สอนน้องให้เป็นศิลปินน้อย วาดภาพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 บนผนังปูน แบ่งการแข่งขันเป็นระดับประถมและมัธยม ทั้งหมด 26 ทีม, กิจกรรมปันรักสู่น้อง จัดเวทีการแสดงให้แก่นักเรียน กิจกรรมนันทนาการซุ้มการเล่นเกมส์และแจกของขวัญแก่นักเรียน,กิจกรรมปันอิ่ม จัดซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่ผู้ร่วมงาน, กิจกรรมสร้างฝันแด่คนดีตำบลโป่งน้ำร้อน มอบทุนการศึกษาให้เแก่โรงเรียนบ้านต้นฝึ้ง โรงเรียนบ้านป่าบง โรงเรียนบ้านห้วยฝายและโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน, กิจกรรมมอบไออุ่นแด่ผู้สูงอายุ มอบเครื่องนุ่งห่มให้แก่ผู้สูงอายุ 33 ชุด

อาจารย์พิพัฒน์ ปัญญา อาจาย์ที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวว่าโครงการสานฝันปันรักพี่สู่น้อง เป็นโครงการที่ทางสาขาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องเป็นเวลา 15 ปี โดยในปี 2560 ได้เลือกจัดที่โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเห็นว่าเด็กในตำบลดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นเด็กชนเผ่า มีความขาดแคลนทางด้านทุนทรัพย์ การเข้ามาจัดโครงการสานฝันฯ ให้กับเด็กที่ต้องการถือว่าเป็นการจัดงานที่ให้ความสุขแก่เด็กๆ และคนในชุมชน สำหรับปี 2561 ทางสาขาจะมีการคัดเลือกสถานที่ในการจัดงานอีกครั้ง หากโรงเรียนหรือชุมชนใดสนใจที่จะให้ทางสาขาจัดกิจกรรมในปี 2561 สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ อ.พิพัฒน์ หมายเลขโทรศัพท์ 081-783-4766

ร่วมแสดงความคิดเห็น