สธ.หนุน หญิงท้อง รับวิตามิน

หนุนวัยเจริญพันธุ์…………นายแพทย์สุรพันธ์ แสงสว่าง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมรณรงค์สนับสนุนหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุระหว่าง 20-34 ปี ทุกคนที่ตั้งใจจะมีบุตร ให้ไปรับวิตามินพร้อมรับฟังคำแนะนำก่อนตั้งครรภ์ ได้ที่โรงพยาบาลและสถานีอนามัยใกล้บ้าน ตามข่าว

กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุระหว่าง 20 – 34 ปี ทุกคน ที่ตั้งใจจะมีลูกรับวิตามินพร้อมให้คำแนะนำก่อนตั้งครรภ์ ได้ที่โรงพยาบาลและสถานีอนามัยใกล้บ้าน

นายสุรพันธ์ แสงสว่าง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษศูนย์อนามัยที่ 1 เปิดเผยว่า ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ มีพื้นที่การดำเนินงานในเขตสุขภาพที่ 1 คือ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ พบว่าในปีที่ผ่านมา อัตราการตายของมารดาอยู่ที่ร้อยละ 48.9 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กร้อยละ 13.5 17 ทารกคลอดก่อนกำหนดไว้ละ 9.58 นอกจากนี้พบอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนร้อยละ 62.08 เด็กประถมวัยผอมร้อยละ 6.16 เตี้ยร้อยละ 13.67 ดังนั้นการที่หญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ 20 ถึง 34 ปีทุกคนพร้อมและตั้งใจจะวางแผนจะมีลูกได้รับยาโฟลิก ยาเสริมธาตุเหล็กจะทำให้การตั้งครรภ์การเกิดและการเจริญเติบโตของเด็กมีคุณภาพ ซึ่งศูนย์อนามัยที่ 1 ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์สาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ ณ แผนกจดทะเบียนสมรสที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลวันแห่งความรักและเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นความรับผิดชอบร่วมกัน ในการสร้างชีวิตครอบครัว โดยการให้ความรู้เรื่องอาหารโภชนาการ การมอบยาเสริมธาตุเหล็กและโฟลิกแก่ผู้จดทะเบียนสมรส และการให้ความรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์วิทยุและ Social Network อีกด้วย

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 – 2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 มีนโยบายเน้น 3 เรื่อง ได้แก่ เพิ่มจำนวนการเกิดเพื่อทดแทนจำนวนประชากร โดยส่งเสริมการเกิดในหญิงอายุ 20 – 34 ปี ที่มีความพร้อมและตั้งใจมีครรภ์ และการเกิดทุกรายมีความพร้อมมีการวางแผน มีการเตรียมความพร้อม ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์และได้รับความช่วยเหลือในการมีบุตร และทารกแรกเกิดแข็งแรงพร้อมเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย ได้รับการดูแลหลังคลอดที่ดี เด็กได้รับการเลี้ยงดูในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการสมวัย พร้อมที่จะเรียนรู้ในช่วงวัยต่อไปอย่างมั่นคง โดยมีมาตรการสำคัญในการดำเนินงาน ดังนี้ พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ระยะก่อนสมรส ระยะก่อนมีบุตร ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด การจัดกิจกรรมรณรงค์ให้คนไทยมีลูก ปรับปรุงแก้ไขสิทธิการลาคลอดสำหรับหญิงตั้งครรภ์และคู่สมรส ส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตร จัดสวัสดิการเรื่องที่อยู่อาศัยเพื่อให้คู่สมรสมีที่อยู่ใกล้ที่ทำงานมีความสะดวกเพียงพอต่อการมีบุตร กำหนดมาตรการทางภาษีช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตร ขยายจำนวนสถาบันรับเลี้ยงเด็กหรือศูนย์เด็กเล็กคุณภาพเพิ่มขึ้น ช่วยลดภาระในการดูแลบุตรระหว่างทำงานและปรับปรุงนโยบายเวลาการทำงานให้ยืดหยุ่นสร้างสมดุลการทำงาน และชีวิตครอบครัว

สำหรับองค์การเภสัชกรรม ได้วิจัยพัฒนาและผลิตยาที่มีส่วนผสมของวิตามินธาตุเหล็ก กรดโฟลิก และไอโอดีนจำนวน 3 รายการ ขณะที่โครงการส่งเสริมสาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ ได้ผลิตยาตามมาตรฐานสากลในราคาที่สามารถเข้าถึงยาได้มากขึ้น 3 รายการ ประกอบด้วย ยาน้ำแขวนตะกอนธาตุเหล็ก สำหรับเด็ก รับประทานสัปดาห์ละครั้งใช้ป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กปฐมวัย ยาเม็ดวิตามินรวมธาตุเหล็กไอโอดีน และกรดโฟลิก กินทุกวัน ตลอดการตั้งครรภ์ใช้ป้องกันการขาดสารไอโอดีนภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็ก ซึ่งยาทั้ง 2 รายการนี้ พร้อมสำหรับกระจายสู่กลุ่มเป้าหมาย และยาเม็ดวิตามินรวมธาตุเหล็กและกรดโฟลิก สำหรับหญิงวัยเจริญพันธุ์ รับประทานสัปดาห์ละครั้ง ใช้ป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กและสามารถผลิต กระจายได้ในเดือนสิงหาคม 2560 นี้ ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อรับวิตามินได้ที่โรงพยาบาลและสถานีอนามัยใกล้บ้าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น