พาณิชย์โดดอุ้มโครงการ รับผลกระทบจากค้าเสรี

การผลิต และภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ปีงบประมาณ 2561

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารเงินช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า โดยเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตามที่กรมการค้าต่างประเทศในฐานะที่ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการเงินช่วยเหลือ ซึ่งให้ความช่วยเหลือโดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับดำเนินการตามโครงการ

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิขอรับขอรับความช่วยเหลือต้องมีคุณสมบัติ เป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหรือบริการที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า เป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหรือบริการที่ประสงค์จะเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด การแข่งขันทางการค้า และการใช้สิทธิประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือในระยะสั้น

นอกจากนี้ระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับความช่วยเหลือ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี กรณีที่ระยะเวลาการดำเนินโครงการเกิน 1 ปี ให้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณา

โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคารกรมการค้าต่างประเทศ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02 547 4818 และ 02 547 4892 หรือทางเว็บไซต์ www.dft.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น