กรมส่งเสริมหนุนเครือข่าย NEST Cluster ในหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ คลัสเตอร์ OTOP

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2560 ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ คลัสเตอร์ OTOP ได้จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและรวมกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ คลัสเตอร์ OTOP กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จังหวัดเชียงใหม่ ที่รวมตัวกันในชื่อเครือข่าย NEST Cluster ภายใต้โครงการพัฒนาและรวมกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ คลัสเตอร์ OTOP ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ อาคารศูนย์สร้างสรรค์หัตถกรรมไทย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 โดยมี นายเจตนิพิฐ รอดภัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
นายเจตนิพิฐ รอดภัย กล่าวว่า จากนโยบายของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่วางกลยุทธ์ในการส่งเสริมผู้ประกอบการ โดยนำแนวคิดการสร้างเครือข่าย การพัฒนารวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม หรือที่เรียกว่า NEST Cluster มาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับมาตรฐานและความสามารถในการแข่งขัน ให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้แนวทางในการปรับตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ โดยอาศัยประโยชน์จากการรวมกลุ่ม เช่นการออกแบบสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การบริหารจัดการด้านการเงิน ไปจนถึงการพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับนโยบาย อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ และการส่งเสริมการตลาดแบบออนไลน์
โดยกรมส่่งเสริมอุตสาหกรรมได้พิจารณากลุ่มอุตสาหกรรมที่จะมุ่งเน้น ตามศักยภาพของผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ โดยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้เลือกที่จะพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึกเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

ร่วมแสดงความคิดเห็น