เดินหน้าช่วยเกษตรแปลงใหญ่

ธ.ก.ส. อนุมัติวงเงิน 20,000 ล้านบาท เดินหน้าโครงการเกษตรแปลงใหญ่ คิดดอกเบี้ยต่ำ 0.01% วงเงินกู้กลุ่มละ 10 ล้านบาท พื้นที่เป้าหมาย 2,000 กลุ่มทั่วประเทศ

นางจุราพร จันทร์ขาว ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดลำปาง กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารมีมติเห็นชอบ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่สถาบันเกษตรกร ประกอบไปด้วย สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือลงทุนในการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ได้แก่ การทำพืชไร่ พืชสวน ผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปศุสัตว์และประมง มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 2,000 กลุ่มทั่วประเทศ วงเงินให้สินเชื่อกลุ่มละไม่เกิน 10 ล้านบาท รวม 20,000 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 3.01 ต่อปี โดยกลุ่มรับภาระดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3.0 ต่อปี ระยะเวลารวม 5 ปี เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1พฤศจิกายน 2559 – 30 เมษายน 2570 จ่ายเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2564

ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันธนาคารได้จ่ายสินเชื่อให้กับกลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปีการผลิต 2559/60 ไปแล้วจำนวน 53 กลุ่ม วงเงินสินเชื่อ 133.55 ล้านบาท ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร 6 กลุ่ม เป็นเงิน 27.46 ล้านบาท กลุ่มเกษตรกร 10 กลุ่ม เป็นเงิน 20.36 ล้านบาท กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 37 กลุ่ม เป็นเงิน 85.73 ล้านบาท ซึ่งวัตถุประสงค์การกู้เงินของกลุ่มส่วนใหญ่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านปัจจัยในด้านการผลิต การเก็บเกี่ยวรวบรวมรับซื้อข้าวจากสมาชิก ทั้งนี้ จากการติดตามผลกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำร่องดังกล่าวพบว่า แต่ละกลุ่มมีความพร้อมในการบริหารจัดการ การให้ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม การใช้เงินกู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และโอกาสการชำระคืนหนี้เงินกู้ของกลุ่มส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม จึงส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สามารถบริหารจัดการการผลิต และการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงในอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น