ศูนย์ส่งเสริมอุตฯ หนุนการเรียนรู้ชุมชน

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จับมือเอกชน มอบกี่ทอผ้าให้กับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สาขาการทอผ้าฝ้าย จังหวัดแพร่ เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของ ผ้าหม้อห้อมแพร่ให้ยั่งยืนอีกด้วย

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ร่วมกับภาคเอกชนนำโดย บริษัทสากลการประมูล จำกัด และเพื่อนพ้อง Car Pals มอบกี่ทอผ้าจำนวน 6 หลังให้กับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สาขาการทอผ้าฝ้าย โดยปราชญ์ชุมชน นางยุพิน สายสำเภา ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาของชาวบ้านและรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของ ผ้าหม้อห้อมแพร่ให้ยั่งยืนสืบไป

นายเจตนิพิฐ รอดภัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และคณะ ในฐานะตัวแทนผู้มอบ ได้เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สาขาการทอผ้าฝ้าย หมู่ 5 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพื่อมอบกี่ทอผ้าจำนวน 6 หลังให้กับ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สาขาการทอผ้าฝ้าย โดยมีนางยุพิน สายสำเภา ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ เป็นตัวแทนรับมอบ

ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากปีที่ผ่านมา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ได้ดำเนินโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยง อุตสาหกรรม จังหวัดแพร่ (Cluster) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของผู้ประกอบการผ้าหม้อห้อมในจังหวัดแพร่ แหล่งผลิตหม้อห้อมที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดใน ประเทศ โดยพบว่า ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สาขาการทอผ้าฝ้าย ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับชุมชน ยังขาดแคลนกี่ทอผ้า เครื่องมือสำคัญในกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งต่อมาได้รับความอนุเคราะห์จากภาคเอกชน นำโดย บริษัทสากลการประมูล จำกัด และเพื่อนพ้อง Car Pals ในการจัดซื้อกี่ทอผ้าดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น