สสจ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผลิต น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิทและน้ำแข็ง โดยมีนายอิศรา นานาวิชิต หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดการประชุมฯ เมื่อวันที่ผ่านมา โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

นายอิศรา นานาวิชิต หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมหนึ่งคือ การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิทและน้ำแข็ง ตลอดจนสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้

และแนวทางปฏิบัติการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิทและน้ำแข็งตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) โดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิทและน้ำแข็ง เรื่อง กลเม็ด เคล็ดลับ ในการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิทและน้ำแข็งอย่างมีคุณภาพ

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิทและน้ำแข็ง ในครั้งนี้ประกอบด้วย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็ง จากวิทยากร เภสัชกรหญิงนฤมล ขันติกุล, การตรวจประเมินสถานที่และกระบวนการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็ง การเฝ้าระวังการเก็บตัวอย่างน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็งเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์

จากวิทยากร เภสัชดวงธิดา กนิษฐสวัสดิ์และนายนพพล สมปัน, กระบวนการและหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็ง จากวิทยากร นางอารยะ โรจนวณิชชากร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข และการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิทและน้ำแข็งจากนางไพรินทร์ บุตรกระจ่าง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น