อบรม “เทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัย/ข้าวอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่า”

พิสิฐพงษ์ คุณยศยิ่ง รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับและพบปะเกษตรกรผู้เข้าอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัย/ข้าวอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่า” กิจกรรมที่ 1 ยกระดับข้าวเพื่อให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตข้าวทาแม่ลอบ ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ณ อบต.ทาแม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น