ทุกภาคส่วนจับมือ สู้โรคไข้เลือดออก

ร่วมลงนาม…………นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพิธีลงนาม MOU โดยมี ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์ สสจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เพื่อผลักดันให้เกิดความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เชียงใหม่ ทุกภาคส่วน และ เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) เชียงใหม่สู้ภัยโรคไข้เลือดออกปี 2560 พร้อมเตรียมกำหนดจัดโครงการ Big cleaning day เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก หลังพบสถิติการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี หวังกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และการป้องกันเพื่อให้ตัวเลขผู้ป่วยลดลง

เมื่อ เวลา 17.00 น. ของวันที่ 16 ก.พ.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีลงนาม MOU โดยมี ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีในครั้งนี้ ซึ่งการลงนามดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เพื่อผลักดันให้เกิดความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่พบว่ามียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงในวันนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเฝ้าระวังและการวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่พบว่าในปี 2559 ที่ผ่านมานี้เป็นปีที่มีการแพร่ระบาดมากและรุนแรงโดยพบว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559-31 ธันวาคม 2559 พบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 4,755 รายคิดเป็นอัตราป่วย 281.30 ต่อแสนประชากรเสียชีวิตจำนวน 5 ราย โดยพบอัตราป่วยสูงสุดที่อำเภอแม่แตง อัตราป่วยเท่ากับ 637.90 รองลงมา ได้แก่ อำเภอแม่วาง และอำเภอเมืองเชียงใหม่ คิดเป็นอัตราป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ 502.35 และ 425.83 ตามลำดับ สำหรับปี พ.ศ.2560 ตั้งแต่ 1 มกราคม 256- 12 กุมภาพันธ์ 2560 พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 49 ราย ซึ่งเกินค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ซึ่งกระจายไปจำนวน 15 อำเภอแล้ว และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และไข้ซิกา ในปัจจุบัน พบว่ามีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นได้เกือบทุกพื้นที่และทุกเวลาดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้ซิกาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้ ระหว่าง จังหวัดเชียงใหม่ กับส่วนราชการทั้งแปดหน่วยงานการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับ ส่วนราชการทั้งแปดหน่วยงานวันนี้มีวัตถุประสงค์ของความร่วมมือคือ จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างสม่ำเสมอ และร่วมป้องกันควบคุมและประชาสัมพันธ์โรคติดต่อนำโดยยุงลายในกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ รวมทั้งร่วมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกๆ ปี และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกๆ 3 เดือน

ผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่แขกผู้มีเกียรติรวมถึงสื่อมวลชนที่เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้ซิกาที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวในที่สุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น