ประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

จำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง นครลำพูน เป็นประธานในการประชุมกระบวนการจัดทำข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง แผนงานที่ 4 การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียนบ้านหนองเงือก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง นครลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น