สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์

ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการนี้ได้พระราชทานปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจนายวรวัชร ตันตรานนท์ กรรมการ/ผู้บริหาร บริษัท ชอยศ์ มินิสโตร์ จำกัด บี 1111

ร่วมแสดงความคิดเห็น