อนุญาตแรงงานต่างด้าว ทำงานในกิจการก่อสร้าง


จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่เผย กรมการจัดหางานอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ที่ทำงานในกิจการก่อสร้าง ขนส่งสินค้า และกิจการที่มีลักษณะเดียวกัน สามารถทำงานได้ทุกที่ในจังหวัด และหลายจังหวัด แต่ต้องทำงานกับนายจ้างของตนเองเท่านั้น
นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมการจัดหางาน ได้อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ที่ทำงานในกิจการก่อสร้าง ขนส่งสินค้า และกิจการที่มีลักษณะเดียวกัน สามารถทำงานได้ตามความจำเป็นของกิจการ โดยอาจพิจารณาอนุญาต ทำงานทั้งจังหวัด ตามความจำเป็น หรืออนุญาตทำงานในหลายจังหวัดต่อเนื่องกัน เช่น กรณีกิจการขนส่งสินค้าในจังหวัดที่มีระยะทางไกลและต้องผ่านจังหวัดอื่นๆ ระหว่างเดินทาง โดยแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ และแรงงานต่างด้าว ที่นำเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรภายใต้บันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU)
ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงานกรรมกรแล้ว ต่อมามีความจำเป็นต้องทำงานในสถานที่อื่นกับนายจ้างของตนเอง แต่ไม่สามารถระบุสถานที่ทำงานภายในท้องที่จังหวัดเดียวกันได้ เช่น แรงงานต่างด้าวที่ทำงานกิจการขนส่ง ที่จำเป็นต้องติดตามรถเพื่อไปส่งสินค้าตามร้านค้าต่างๆ ทั่วพื้นที่จังหวัด แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นแห่งใดบ้าง ให้ยื่นคำขอเพิ่มสถานที่ทำงาน 100 บาท/1 คำขอ ส่วนกรณีที่เป็นการขอเพิ่มสถานที่ทำงานในหลายจังหวัด เช่น แรงงานต่างด้าวที่มีความจำเป็นต้องทำงานในหลายจังหวัด หรือจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต่มีสถานที่ทำงานหลายแห่งและมีความต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถระบุสถานที่ทำงานได้ ให้แรงงานต่างด้าวยื่นคำขอเพิ่มท้องที่ และสถานที่ทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดที่ได้รับอนุญาตทำงาน โดยชำระค่ายื่นคำขอฉบับละ 100 บาท/1 ท้องที่จังหวัด และเมื่อได้รับอนุญาตให้เพิ่มสถานที่ทำงาน หรือท้องที่ในการทำงานแล้วจะได้รับหนังสือรับรองการอนุญาตให้เพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทำงานแล้วแต่กรณี เพื่อเป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่หากมีการตรวจสอบ
สำหรับ จังหวัดเชียงใหม่ มีนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดสถานที่ทำงานของแรงงานต่างด้าว เช่น กิจการที่ต้องมีการขนส่ง/ขนถ่ายสินค้า กิจการก่อสร้าง หรือกิจการอื่นๆ ที่มีลักษณะการทำงานหลายแห่งเช่นเดียวกัน จากการที่กรมการจัดหางานอนุญาตให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ สามารถทำงานได้หลายสถานที่ภายในจังหวัด และหลายท้องที่จังหวัด จะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาการทำงานในบางประเภทกิจการที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้แรงงานต่างด้าวได้อย่างมาก ทั้งนี้ ต้องขอเตือนให้แรงงานต่างด้าวที่ต้องการเพิ่มสถานที่ทำงาน หรือท้องที่จังหวัด ต้องทำงานกับนายจ้างของตนเองเท่านั้น เนื่องจากหากพบว่ากระทำผิด ไม่ทำงานตามประเภทหรือลักษณะงานและ กับนายจ้าง ณ ท้องที่หรือสถานที่ตามที่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น