ยอดขาย OTOP งานฤดูหนาว เมืองสามหมอกกว่า 8 แสน บ.


จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประสบความสำเร็จ ในการจำหน่ายสินค้า OTOP ที่งานฤดูหนาวประจำปี 2560 มียอดการซื้อขาย กว่า 8 แสนบาท สูงที่สุดได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน กลุ่มอาชีพตีเครื่องเงินบ้านละอูบ อำเภอแม่ลาน้อย
นางสาวศันสนีย์ ทาสม พัฒนาการจังหวัด แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน สนับสนุนงบประมาณให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP พัฒนาผู้ประกอบการภายใต้งาน “Maehongson OTOP Winter Fair 2017” ระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ในงานฤดูหนาว ประจำปี 2560 โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ จำนวน 100 ราย ร่วมจัดกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การสาธิตอาชีพเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ และยอดจำหน่ายตลอด 10 วัน จำนวน 877,400 บาท
สินค้า OTOP ยอดจำหน่ายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน กลุ่มอาชีพตีเครื่องเงินบ้านละอูบ อำเภอแม่ลาน้อย /ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน เครื่องเงินละว้าคำสม อำเภอแม่ลาน้อย/ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าทอกะเหรี่ยง กลุ่มทอผ้าบ้านกอกหลวง อำเภอแม่ลาน้อย/ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าทอกะเหรี่ยง กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านใหม่พัฒนา ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย และ ผลิตภัณฑ์ ชาอูหลงก้านอ่อน จาก ชาสา บ้านรักไทย
ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น