เสริมสร้างกำลังใจผู้พิการ

พรพิมล จันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยคณบดีและ จารุณี ปัญควณิช รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมบริการวิชาการด้านการเสริมสร้างกำลังใจสำหรับผู้พิการ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น