สพม.34 ประชุมผู้บริหาร ร.ร.มัธยมศึกษา

เมื่อวันที่ผ่านมา นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้อราชการแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้แก่

1. แสดงความยินดีกับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประกอบด้วย นายโสภณ โปธินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายชัชกร สายทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายนิกร แก้วคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่มวิทยาคม นายสุรชัย คูณแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม นายวุฒิไกร วรรณการ ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา

2. นโยบายของ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายเพื่อนำไปสู่ปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม (1) น้อมนำแนวพระราชดำริและพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ใส่เกล้าฯและมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด (2) การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (3) ศธ.ยุคนี้จะโปร่งใส่ที่สุดในประวัติศาสตร์ และ Anti-Corruption (4) เตรียมพัฒนาโรงเรียน ICU ทั่วประเทศตามแนวทาง School Improvement Project

3. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ (1) คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด (2) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้จังหวัด ฯลฯ จากนั้น ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มอบโล่โรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) สูงขึ้น ประจำปีการศึกษา 2558 ได้แก่ 1.โรงเรียนที่มีค่าพัฒนาจากผลสอบ (O-Net) ในระดับที่สูงขึ้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาภาษาไทย โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม, วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์, วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา, วิชาสังคมศึกษา โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม, วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่, วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนปายวิทยาคาร, วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ , วิชาสังคมศึกษา โรงเรียนปางมะผาพิทยาสรรพ์, วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 2. โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยจากผลสอบ O-Net สูงกว่าระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ลำดับที่หนึ่ง 5 กลุ่มสาระหลัก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย, ลำดับที่สอง 5 กลุ่มสาระหลักโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ลำดับที่หนึ่ง 5 กลุ่มสาระหลัก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย, ลำดับที่สอง 5 กลุ่มสาระหลัก โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ, ลำดับที่สาม 5 กลุ่มสาระหลัก โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โอกาสนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ชี้แจงรายละเอียดในงานที่รับผิดชอบเพิ่มเติมตามระเบียบวาระการประชุมด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น