ปรับกลยุทธ์การจัดการ ค้าปลีกยุคไทยแลนด์ 4.0

หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดเสวนาวิชาการ “กลยุทธ์การจัดการค้าปลีก ในยุคไทยแลนด์ 4.0 และเศรษฐกิจโลกภายใต้การบริหารงานของโดนัลทรัมป์ ณ ห้องประชุมช้างกระ รร.เชียงใหม่ออคิด เมื่อวันที่ผ่านมา

โดยดร.ธนศักดิ์ ตันตินาคม หัวหน้าโครงการการจัดการธุรกิจค้าปลีก กล่าวว่า ธุรกิจค้าปลีกเป็นธุรกิจสำคัญที่มีพัฒนาการมาควบคู่กับสังคมและอารยธรรมมนุษย์ และจะทวีบทบาทความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ สังคมที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน มีรูปแบบการดำเนินงาน และโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ที่ประสบความสำเร็จออกมาเรื่อยๆ ขณะที่ของเดิมก็ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Business Management) มทร.ล้านนา เป็นหนึ่งในสถาบันแรกๆที่นำการเรียนการสอนด้านการค้าปลีกมาสอนร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อผลิตบัญฑิตนักปฏิบัติให้สามารถทำงานได้จริงเป็นที่ยอมรับของสังคม และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับอุสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจบริการบนฐานความรู้ในสังคมของผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว

ขณะที่ในระดับโลกได้เกิดปรากฎการณ์กลับขั้วขนาดใหญ่ที่แนวคิดอนุรักษ์นิยม และปกป้องผลประโยชน์ของชาติกลับมามีบทบาทอีกครั้งจากการลงคะแนน Brexit ในสหราชอาณาจักร และการที่นาย Donald Trumps มหาเศรษฐีนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ผู้มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมและชาตินิยมสุดโต่ง ได้รับเลือกเป็นประธานาธิปดี สหรัฐอเมริกา ส่งผลต่อการเมืองและการค้าระหว่างประเทศ จึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และนักวิชาการมืออาชีพในธุรกิจค้าปลีกจะต้องเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และสามารถปรับตัวให้ทันกับความท้าทายที่เกิดขึ้นทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ที่ไม่ว่าจะไหลรวมเข้าหากัน หรือจะแยกจากกัน ก็ส่งผลโดยตรงต่อการดำรงอยู่ และความรุ่งเรืองในอนาคตของอุตสาหกรรม และระบบเศรษฐกิจไทย

โดยในการจัดงานเสวนาวิชาการในครั้งนี้ จัดขึ้นด้วยความร่วมมือของ คณาจารย์หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังนี้ คือ ประการที่ 1. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับนักวิชาการ นักปฏิบัติ และผู้จัดการการศึกษาในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย ประการที่ 2. เพื่อเป็นการเรียบเรียง จัดระเบียบองค์ความรู้ และถ่ายทอด ด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่อย่างเป็นระบบ ประการที่ 3. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้ประกอบการค้าปลีกในประเทศไทย

ทั้งนี้ กิจกรรมโครงการจัดขึ้น ประกอบด้วย กิจกรรมเสวนาทางวิชาการจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าปลีก การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา (Best Practice) และกิจกรรมการจัดการความรู้เชิงปฏิบัติ (MK Workshop) เพื่อถ่ายทอดบทเรียนการจัดการหลักสูตรธุรกิจค้าปลีกกับความท้าทายในอนาคต

ร่วมแสดงความคิดเห็น