เร่งจัดสรรที่ดินสวนส้มให้เกษตรกร เข้าไปทำกินในรูปแบบของสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งจัดสรร ที่ดิน ส.ป.ก. ที่ยึดคืนจากสวนส้ม ในพื้นที่ อ.ฝาง และอ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ กว่า 6 พัน ไร่ ให้เกษตรกรเข้าไปทำกิน ในรูปแบบของสหกรณ์ เพื่อให้สามารถเข้าไปอยู่และทำกิน ได้อย่างยั่งยืน

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ยึดคืนจากการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จากสวนส้ม อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ว่า การดําเนินการยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามคําสั่ง หน.คสช. ที่ 36/2559 ใน จ.เชียงใหม่ พื้นที่เป้าหมาย จํานวน 5 แปลง เนื้อที่ 6,363 ไร่ ผลการดําเนินการยึดคืน พบว่า ได้ยึดคืนเป็นที่ดิน ส.ป.ก. เนื้อที่ 6,305 ไร่ คืนให้ผู้ครอบครอง เนื้อที่ 58 ไร่ เหลือ เนื้อที่ 5,960 ไร่ ที่จะนำไปจัดสรรให้เกษตรกร ประมาณ 600 ราย ในรูปแบบสหกรณ์ เกษตรแปลงใหญ่

เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นไร่ส้มที่ยังมีความสมบูรณ์ เบื้องต้นได้กำหนดสัดส่วน มอบให้รายละ 6 ไร่ หรือ 5 +1 คือ แปลงเกษตรกรรม พื้นที่ปลูกผลิตส้ม 5 ไร่ แปลงที่อยู่อาศัย 1 ไร่ ซึ่งจะพิจารณาจากเกษตรกรที่ครอบครองอยู่เดิม เกษตกรที่มีความรู้เรื่องการปลูกส้ม และเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ young smart farmer เพื่อนำความรู้ใหม่ๆเข้าไปบริหารจัดการ ผลิตส้ม ได้อย่างมีคุณภาพ สามารถต่อยอดธุรกิจ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้กองทัพบก ได้อนุมัติหลักการให้หน่วยทหารช่าง สนับสนุนการปรับพื้นที่แล้ว ประกอบด้วย สวนส้มธนาธร 2,144 ไร่ สวนส้มเชียงใหม่มิตรเกษตร 3,287 ไร่ สวนส้มอมรมิตร 502 ไร่ พื้นที่ว่างเปล่า 27 ไร่ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะเข้าไปดําเนินการจัดตั้งสหกรณ์ และ กรมวิชาการเกษตร จะให้ความรู้ด้านการทําเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายได้เลี้ยงครอบครัว อย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น