พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2558-2559 (ครั้งที่ 39) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ในการนี้สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 7ราย มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ราย ให้แก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติ มาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และ “นายวรวัชร ตันตรานนท์” กรรมการ/ผู้บริหาร บริษัท ชอยท์มินิสโตร์ จำกัด (เซเว่น อีเลฟเว่น) เข้ารับพระราชทานปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ


ร่วมแสดงความคิดเห็น