หนุนเหนือตอนบนเปิดประตู ค้าชายแดนไทย-พม่า-ลาว

กรมการค้าต่างประเทศ ร่วมส่งเสริมผู้ประกอบการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ค้าขายชายแดนไทย-เมียนมาร์-ลาว” เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวได้ในทุกๆ ด้าน ชี้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ต้องเร่งปรับตัวทั้งการพัฒนาการขนส่ง การบริหารจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการค้าชายแดนให้มีมูลค่าการค้าสูงมากยิ่งขึ้น

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ พร้อมด้วย นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ค้าชายแดน ไทย-เมียนมาร์-ลาว โดยมีผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เข้าร่วมการสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

โดย นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในจังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 มีศักยภาพในการเป็นเส้นทางเชื่อมต่อสู่ประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนเชื่อมโยงสู่นานาชาติ ที่ผ่านมา มูลค่าการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เมื่อเทียบกับทั้งประเทศหรือด่านการค้าชายแดนอื่นยังมีสัดส่วนน้อย

รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวต่อว่า แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับในระยะยาว การค้าชายแดนบริเวณดังกล่าวยังสามารถเติบโตได้ เนื่องจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีการปรับตัวในหลายด้าน ทั้งการพัฒนาการขนส่ง การบริหารจัดการโลจิสติกส์ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการค้าชายแดนให้มีมูลค่าการค้าสูงขึ้น สำหรับ ในปี 2560 มีเป้าหมายการค้าชายแดน มูลค่า 1.80 ล้านล้านบาท โดยมีแนวทางการส่งเสริมการค้าชายแดนในปี 2560 5 แนวทาง ได้แก่
1.การจัดตั้ง Single Stop Inspection
2.ศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
3.การผลักดันด่านรอง ส่งเสริมและผลักดันด่านที่มีศักยภาพในการค้าชายแดน เพื่อบรรเทาความแออัดบริเวณด่านชายแดนหลัก
4.การเชื่อมโยงการค้าไร้พรมแดน และ
5.การจัดมหกรรมการค้าชายแดน/คาราวานสินค้า

ร่วมแสดงความคิดเห็น