มหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา 4 จังหวัดวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ข่วงประตูท่าแพ

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา 4 จังหวัดพร้อม นางศันสนีย์ พุกการนท์ คณะผู้จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา 4 จังหวัด ท่ามกลางความสนใจของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก รายละเอียด ณ ข่วงประตูท่าแพ จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา 4 จังหวัด ตามโครงการส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชาติพันธุ์กระชับตฝความสัมพันธ์กลุ่มชาติพันธุ์ระหว่างภูมิภาคในการนำไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และเพื่อเผยแพร่วิถีชีวิต ทั้งเป็นการดชื่อมโยงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวต่อไป


ภายในงานมีทั้งหมด 5 กิจกรรม อาทิ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขอวกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน นิทรรศการวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ การจัดแสดงเครื่องแต่งกายต่างๆ จัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การสาธิตอาหารชาติพันธุ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และอีกมากมาย ผู้สนใจสามารถมาเที่ยวชมได้ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ข่วงประตูท่าแพ


นางศันสนีย์ พุกกานนท์ ในนามของคณะผู้จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา 4 จังหวัด กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้อนุมัติ กิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา 4 จังหวัด ตามโครงการส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในการดำเนินการในครั้งนี้ กำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชาติพันธุ์กระชับความสัมพันธ์กลุ่มชาติพันธุ์ระหว่างภูมิภาคในการนำไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และเพื่อเปิดพื้นที่ให้กลุ่มชาติพันธุ์ล้านนาได้เผยแพร่วิถีชีวิตให้แพร่หลาย ส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว


สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ 5 กิจกรรมดังนี้ได้แก่1.กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์จาก 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน 2.นิทรรศการมีชีวิต โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ 4 จังหวัด และจัดแสดงเครื่องแต่งกายของชาติพันธุ์ต่าง ๆ
3.การสาธิตภูมิปัญญาและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์โดยเป็นภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของกลุ่มชาติพันธุ์ 4 จังหวัด 4.การสาธิตอาหารชาติพันธุ์สร้างสรรค์สุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ 4 จังหวัด 5.การแสดงศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ 4 จังหวัด
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่จากสำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ ได้รับความร่วมมือในการประสานเครือข่ายมาร่วมจัดกิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา 4 จังหวัดจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน และที่สำคัญได้รับความร่วมมือในการร่วมมือในการร่วมคิด ร่วมวางแผน จากเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ เครือข่ายทางวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ร่วมแสดงความคิดเห็น