ปิยะนาฎตยา สืบสานนาฏศิลป์ไทย

บ้านปิยะนาฎตยา สืบสานนาฏศิลป์ไทย ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติ ปลูกฝังสู่เยาวชน จัดงานประจำปี “Pancy Party Night 2016 Piyanattaya School” โดยมีอาจารย์กิตติวัฒน์ ขวัญเรื่องอริยะ ผู้จัดการบ้านปิยะนาฎตยา กล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ.โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

อาจารย์กิตติวัฒน์ ขวัญเรือนอริยะ ผู้จัดการบ้านปิยะนาฎตยา กล่าวว่า บ้านปิยะนาฎตยาเปิดสอนนาฎศิลป์ไทย ใกล้ๆ สี่แยกข่างสิงห์ เปิดสอนมากว่า 15 ปี ตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือ วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ เรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และเรียนต่อปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันสอนที่ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จุดประกายที่ทำให้มาเปิด บ้านปิยะนาฎตยา มองว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน มีศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามหลายแขนง นาฏศิลป์ เป็นศิลปะแขนงหนึ่ง ที่มีชื่อเสียงในดินแดนนี้ จากประสบการณ์การสอนและการแสดงของเราทั้งในและต่างประเทศ “ปิยนาฏยา” จึงกำหนดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ไทย สำหรับผู้ที่สนใจเพื่อเป็นการเสริมทักษะ สมาธิ พัฒนาบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทั้งยังรับจัดการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและมีเครื่องแต่งกายพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงบริการ

เราดำเนินงานด้วย (ปิย) สิ่งที่รัก (นาฏยา) นาฏศิลป์ จึงทำให้งานของเรามีคุณภาพเป็นที่ชื่นชอบและไว้วางใจของสังคมตลอดมา ทั้งนี้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แบบและหลักการแสดงนาฏศิลป์ประเภทต่างๆ สามารถฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะได้เพื่ออนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่นาฏศิลป์ไทยให้แพร่หลาย เพื่อให้เกิดสุนทรีภาพและเห็นคุณค่าความสำคัญของนาฏศิลป์ไทย ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติ และสัมพันธ์กับศิลปะแขนงอื่นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ทางนาฏศิลป์ไทยมาประกอบอาชีพ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมได้ และเพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เรียนเป็นนักแสดงที่ดี และส่งเสริมบุคลิกภาพรวมทั้งลักษณะนิสัย มนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

รับสมัครเด็กที่มี 5 ปี ขึ้นไป และ มีใจรัก มีความสนใจในด้านนาฎศิลป์ไทย มาฝึกหัดตามแบบแผนของนาฎศิลป์ไทยภาคเหนือ ฟ้อนพื้นเมือง และ ฝึกการแสดงโขนรุ่นเยาว์ ละครในละครนอก เด็กๆที่เรียนจะได้มีโอกาสไปแสดงความสามารถ ในงานต่างๆมากมายทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และต่างประเทศ อีกทั้งความสามารถพิเศษที่มีนี้ทำให้มีโอกาสสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังได้ เข้าร่วมประกวดในเวที ต่างๆ

ปัจจุบันนี้มีนักเรียนอยู่ประมาณ 20 คน ดังนั้น จึงได้จัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เด็กนักเรียนของเราได้แสดงความสามารถที่ได้เรียนมาตลอดทั้งปี อีกทั้งเป็นการพบปะสังสรรค์ ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “พรปีใหม่” การประกวดชุดแฟนซี การจับของรางวัล เล่นเกมส์ ฯลฯ น้องๆ ที่สนใจสอบถามได้ที่ อาจารย์ป๊อบ จันทร์-อังคาร เปิดเวลา 16.00-19.00

ร่วมแสดงความคิดเห็น