สีสันพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ม.แม่โจ้ ครั้งที่ 39

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา2558-2559 (ครั้งที่ 39)

ปีนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 4,069ราย แยกเป็น ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก) 188 ราย และ ระดับบัณฑิต (ป.ตรี) 3,881 ราย พระบัณฑิต 64 รูป

บัณฑิตแม่โจ้……..ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภาฯ ม.แม่โจ้ ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี, รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ (อดีตอธิการบดี 2 สมัย )++และผศ. ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตฯ ตลอดจนคณะ ผู้บริหาร คณาจารย์ของคณะต่างๆร่วมในขบวนบัณฑิตเข้าสู่ศูนย์กีฬากาญจนภิเษก ร. 9 เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ

ผู้เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 7 ราย ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 3 ราย และโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น 6 ราย ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประกอบด้วย พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี สาขาวิชาบริหารศาสตร์, พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล, นายสมชาย เขียวแดง ผู้อำนวยการสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และอินทนนท์ สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

นายโชคดี ปรโลกานนท์ ประธานมูลนิธิเกษตรกรเพื่อการพึ่งตนเองและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น สวนลุงโชค สาขาวิชาพืชไร่,
นายพิสิฐ โอมพรนุวัฒน์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการสายธุรกิจเป็ดเนื้อ บริษัท ซี.พี.เมอร์เซนไดซิ่ง จำกัด สาขาวิชาสัตวศาสตร์, นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน, นายวรวัชร ตันตรานนท์ ผู้บริหาร บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ฯ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มีนางสาวประทุม สุริยา เจ้าของศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ สวนครูประทุม สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร ,นายสมบัติ นิ่มเงิน รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิวส์ จำกัด สาขาวิชาพืชไร่ นายสุทัน นามจักร ธุรกิจส่วนตัว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต………คณะอาจารย์และศิษย์เก่า สาขาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ม.แม่โจ้ ร่วมยินดีกับมหาบัณฑิต-ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 และมีการจัดซุ้มนิทรรศการศาสตร์พระราชา การพัฒนาภูมิสังคมาอย่างยั่งยืนตามรอยพ่อสอน ในงานกษัตริย์ เกษตร ด้วย

สำหรับศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่นมีนายเจียม ดวงสงค์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 23 นายสุกิจ ติดชัย ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 48, นายพิศาล ตันสิน ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 49 ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 51, นางปรียา เหลียวพัฒนพงศ์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 51, นายชิน เถียรทิม ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 52

ศิริ อันทรินทร์..เรียบเรียง
ขอบคุณภาพ-ข้อมูล: ส.ปชส.กลาง ม.แม่โจ้, ชัยมนตรี โยธาบริบาล ภูมิสังคม ม.แม่โจ้

ร่วมแสดงความคิดเห็น