เมืองแม่เหียะยกมาตรฐานองค์กร สร้างผลงานธรรมาภิบาล รับรางวัล อปท.ดีเด่น

เทศบาลเมืองแม่เหียะสร้างความภูมิใจเกียรติภูมิท้องถิ่น รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2559 หรือธรรมาภิบาล จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เผยสร้างผลงานเน้นการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายทุกองค์กร ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผลประโยชน์ โดยเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลจาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานในพิธี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจึงมีการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น การบริหารจัดการที่ดี (ธรรมาภิบาล) ประจำปี2559 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริหารราชการด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจ หลักนิติธรรม ความเสมอภาค มุ่งเน้นฉันทามติ และเพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณให้ประจักษ์แก่สังคม และในครั้งนี้เทศบาลเมืองแม่เหียะ สมัครเข้าร่วมในการคัดเลือกดังกล่าว และได้รับรางวัลชมเชย องค์กรท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป ซึ่งประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง จากทั่วประเทศ ได้รับประกาศเกียรติคุณ โล่เกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 2,500,000 บาท และสำหรับรางวัลในครั้งนี้ถือว่าเป็นเกียรติยศที่สำคัญของท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการยกมาตรฐานการบริหารงานและการจัดการที่ดีของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ภายใต้การบริหารของนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญหน่วยงานหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยนโยบายการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และการจัดการที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกมิติเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นในภาพรวมโดยเฉพาะการนำหลักการทำงานแบบ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผลประโยชน์ มาขับเคลื่อนการทำงาน จนเห็นเป็นรูปธรรม และเป็นต้นแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น มาโดยตลอด

ร่วมแสดงความคิดเห็น