ก.เกษตรฯ แจงงบกองทุนฯ

ก.เกษตรฯ เผยผลการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนฯ เดินหน้าสงวนรักษาที่ดินทำกินไว้ให้เกษตรกรและผู้ยากจนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทำ MOU ร่วม บจธ. หนุนงบ 50 ล้านบาท ปรับสภาพคล่องกองทุนหมุนเวียนฯ หวังช่วยดำเนินการดูแลความเป็นอยู่ของเกษตรกรทั่วประเทศ รวมถึงเกษตรกรผู้ยากจนและมีหนี้สิน

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการดูแลความเป็นอยู่ของเกษตรกรทั่วประเทศ ตลอดทั้งเกษตรกรผู้ยากจนและมีหนี้สิน โดยมีการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและสร้างครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจากการกำกับดูแลกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถสงวนและรักษาที่ดินทำกินไว้ให้เกษตรกรและผู้ยากจนที่มีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินทำกิน โดยในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา กองทุนหมุนเวียนฯ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรและผู้ยากจนแล้ว จำนวน 1,998 ราย เป็นเงิน 703.32 ล้านบาท และสงวนรักษาที่ดินทำกินไว้ให้แก่เกษตรกร รวมเนื้อที่ 9,649 -1-59.6 ไร่ สำหรับในปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559 ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนแล้ว จำนวน 1,160 ราย เป็นเงิน 346.79 ล้านบาท ซึ่งสงวนรักษาที่ดินทำกินไว้ให้แก่เกษตรกร เนื้อที่ 4,323 -1- 15.2 ไร่

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมากองทุนหมุนเวียนฯ ยังได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกัน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา โดย บจธ.ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการเป็นเงิน จำนวน 50 ล้านบาท เพื่อปรับสภาพคล่องกองทุนหมุนเวียนฯ ตลอดทั้งให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรและผู้ยากจนที่มีปัญหาเร่งด่วน จากการถูกเจ้าหนี้ขายทอดตลาด หรือจะสูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้กับเจ้าหนี้นายทุน โดยได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนแล้ว 65 ราย เป็นเงิน 23.22 ล้านบาท และจะดำเนินงานประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนอย่างต่อเนื่องต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น