ร่วมแก้ปัญหาค้าประเวณี ค้ามนุษย์

นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัด (ก.ค.อ.จังหวัด) และสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมพิจารณาการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขการค้าประเวณีลำพูน โดยนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการ
ประชุม ณ ห้องประชุมอนันตยศ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัด เพื่อทบทวนสถานการณ์ปัญหาการค้าประเวณีและการค้ามนุษย์ที่มีการบังคับค้าประเวณีในภาพรวมของจังหวัด โดยมี นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมซึ่ง จังหวัดได้สำรวจข้อมูลผู้ทำการค้าประเวณีทั้งหมดทุกเพศ โดยเก็บรวบรวมเมื่อ 1 ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 พบใน พื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอเมือง 67 คน อำเภอลี้ 12 คน อำเภอบ้านธิ 362 คน และ
อำเภอบ้านโฮ่ง 30 คน รวม 471 คน เป็นคนไทย 339 คน ไม่ใช่คนไทย 132 คน แบ่งเพศเป็นชาย จำนวน 324 คน, สาวประเภทสอง จำนวน 147 คน

สำหรับสถานการณ์การค้าประเวณีในจังหวัดลำพูน ปี 2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้สำรวจพบว่ามีจำนวนผู้ให้บริการทางเพศ 1 ราย เป็นผู้ค้าประเวณี เพศหญิง อายุ 55 ปี ขายบริการโดยให้ผู้รับบริการเรียกทางโทรศัพท์ แหล่งบริการ คือ โรงแรม หรือ ห้องพัก (ซึ่งไม่บอกแหล่ง)

ในส่วนของมูลนิธิรักษ์ไทยจะจัดโครงการเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และการค้าประเวณีในจังหวัดลำพูน เช่น โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น, งานลดความรุนแรงในครอบครัวในกลุ่มประชากรเยาวชน 15-24 ปี, การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี / เอดส์ เน้นกลุ่มประชากร ชายรักชาย ชายขายบริการ (พนักงานบริการแต่งหญิง)

ร่วมแสดงความคิดเห็น