งานหัตถศิลป์ ศิลปิน รัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 1

เครือข่ายศิลปินโอทอปแห่งประเทศไทย รวมตัวศิลปิน 50 รายจากทั่วประเทศขับเคลื่อน งานหัตถศิลป์ ศิลปิน รัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 1 นำสินค้าหัตถกรรมร่วมจัดแสดงพร้อมจำหน่ายที่เชียงใหม่ศิลาดลดอยสะเก็ด หวังให้งานหัตถกรรมเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ตั้งเป้าเงินสะพัดในงาน 10 ล้านบาท

นางสาวทัศนีย์ ยะจา เจ้าของเชียงใหม่ศิลาดล บายทัศนีย์แอนดอยสะเก็ดเชียงใหม่ ในฐานะประธานเครื่อข่ายศิลปิน โอทอปประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศิลปินโอทอป โดยเชิญผู้ประกอบการโอทอปจำนวน 50 รายจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม เพื่อต้องการพัฒนางานด้านหัตถศิลป์ของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมกลุ่มเครือข่ายศิลปินโอทอปแห่งประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนยกระดับสินค้าประเภทหัตกรรมให้มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมดังกล่าว เกิดจากภาครัฐโดยกรมการพัฒนาชุมชน ต้องการกระตุ้นให้กลุ่มศิลปิน โอทอป ที่มีศักยภาพรวมตัวกัน และยกระดับสินค้าของตัวเอง ให้เป็นที่รู้จักได้อย่างยังยืน ที่ผ่านมาผู้ประกอบการต่างได้รับการสนับสนุน ทั้งในเรื่องของการส่งเสริมด้านวิชาการ และการตลาด จากภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มศิลปิน OTOP เห็นสมควร แสดงให้ภาครัฐเห็นว่าหลักจากได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐมาโดยตลอดเกิดผลอย่างไรบ้าง จึงเป็นที่มาของการจัดงาน หัตถศิลป์ ศิลปิน รับการที่ 9 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 ที่เชียงใหม่ศิลาดล บายทัศนีย์ แอดดอยสะก็ด เชียงใหม่

โดยมีการนำเสนอผลงานของศิลปินในเครือข่ายจำนวน 50 ราย โดยจัดแสดงผลงานบนบ้านไม้เรือนไทย ในลักษณะแกลเลอรี่ ประกอบด้วยการจัดแสดง งานหัตถศิลปด้านต่างๆ ได้แก่ งานเครื่องปั้นดินเผา งานผ้า งานเบญจรงค์ งานเครื่องประดับ งานจักสาร งานทองเหลือด งานเครื่องถม งานไม้ งานเครื่องหนังเป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น