“พลังศรัทธางานหน้าหมู่” ที่ลำพูน จัดเต็ม! ขยายเขตไฟฟ้าให้ชาวบ้าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นำโดย ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าดิบ นำโดย นายมงคล หมื่นอภัย นายก อบต.นํ้าดิบ ได้จัดพิธีส่งมอบโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2557 บ้านหนองผ้าขาว หมู่ที่ 5 และบ้านนํ้าดิบหลวง หมู่ที่ 7 ตามแนวนโยบาย “รวมพลังศรัทธา วิถีครูบา งานหน้าหมู่”

จากการที่มีแรงผลักดันแห่งความศรัทธาและความเชื่อตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย ที่คณะผู้บริหารของอบจ.ลำพูน ได้ใช้เป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติใช้กับทุกพื้นที่ เป้าหมายสำคัญคือ “การร่วมด้วยช่วยกัน” ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันรับผิดชอบให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนตลอดจนผู้นำท้องที่และท้องถิ่นได้ร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันไม่มีการผลักภาระให้กับฝ่ายใดหรือคนใดคนหนึ่ง ซึ่งอบจ.ลำพูนได้สนับสนุนงบประมาณ 400,000 บาท อบต.นํ้าดิบ สนับสนุนงบประมาณ 298,554.35 บาท รวมงบประมาณทั้งหมด 698,554.35 บาท

โดยมีประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองผ้าขาว และหมู่ที่ 7 บ้านนํ้าดิบหลวง ต.นํ้าดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เข้าร่วมเป็นสักขีพยายน ในการส่งมอบโครงการฯ ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าดิบเมื่อวันที่ 20ก.พ.2560 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โครงการนี้จะมีการขยายเขตพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านซึ่งยึดอาชีพเกษตรกร ให้ได้รับความสะดวกด้านสิ่งสาธารณูโภค สาธารณูปการ ไฟฟ้าถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญที่จะสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดการสร้างงานและอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรในทุกพื้นที่ได้ หากมีไฟฟ้าใช้ ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ยํ้าถึงแนวทางการทำงานด้านนโยบายด้วยแรงศรัทธา“วิถีครูบา งานหน้าหมู่”การนำแรงศรัทธาและความเชื่อที่มีต่อวิถีครูบาเจ้าศรีวิชัย นำมาปรับใช้กับการทำงานซึ่งบังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพราะมุ่งเน้นด้านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนซึ่งถือว่าเป็น “ประชารัฐ”ตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดลำพูน ที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหมู่บ้าน

การทำงานใดๆ ที่จะเกิดความสำเร็จและได้มีส่วนรับผิดชอบด้วยกันนั้น อบจ.ลำพูนถือว่าเป็นแนวทางที่สำคัญยิ่ง เพราะการทำงานทุกอย่างมีทั้งปัญหาและอุปสรรคทั้งในด้านของกฏระเบียบและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละพื้นที่ เพราะฉะนั้นการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ปัญหาและอุปสรรคย่อมจะแก้ไขได้เพราะทุกฝ่ายมองเห็นไปในทิศทางเดียวกัน การทำงานทุกๆ โครงการสำเร็จ เพราะใช้แนวทางแห่งแรงศรัทธา “วิถีครูบา งานหน้าหมู่” ที่อบจ.ลำพูนกำลังเดินหน้าในทุกโครงการอยู่ในขณะนี้

ปชส.อบจ.ลำพูน…เอื้อเฟื้อข้อมูล
ทีมข่าวนโยบาย….เรียบเรียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น