เยี่ยมคารวะ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่

นายชูโชค ทองตาล่วง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมผู้บริหาร เยี่ยมคารวะ นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมหารืองานด้านการประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น