ติดตามผลจัดที่ดินทำกิน ให้กับชุมชนในภาคเหนือ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนติดตามผลการดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชน ภาคเหนือ

ที่ห้องบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานและบรรยายสรุปภาพรวมโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนและความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ของภาคเหนือ ซึ่งการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน เป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล และเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ประเทศด้านการลดความเหลื่อมล้ำและการสร้างความเป็นธรรมในสังคม ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือคทช. ได้มอบนโยบายการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกินตามนโยบายของรัฐบาล ที่ผ่านมา คทช. ได้มีมติเห็นชอบกระบวนการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในหลายพื้นที่ ทั้งที่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ ส.ป.ก. พื้นที่ป่าชายเลน และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ รวมถึงพื้นที่ที่ดินราชพัสดุ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความมั่นคงในพื้นที่ทำกินและสามารถสร้างความมั่งคั่งในการประกอบอาชีพในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

ซึ่งการจัดประชุมระดมความคิดเห็นของภาคเหนือในวันนี้ เพื่อประมวลผลการดำเนินงาน รวมทั้งประเด็นปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในระดับปฏิบัติจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการสะท้อนความคิดเห็นและนำเสนอ ร่วมแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึงเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะได้จัดการระดมความคิดเห็นจำนวน 4 ครั้งในทุกภาคของประเทศ เพื่อนำข้อคิดเห็นที่ได้รับเสนอต่อคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนเพื่อเสนอ คทช.ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น