หนุนจัดการท่องเที่ยว ชุมชนให้เป็นระเบียบ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เสริมสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว สนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นระเบียบ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเพื่อใช้โอกาสในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ห้องประชุมอาคารหอพัก สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้โอกาสในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมี นายสุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนท่องเที่ยว ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล องค์ความรู้ แนวทางการพัฒนาของเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนระหว่างกัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นระเบียบ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เป็นเครือข่ายและกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นเครือข่ายด้านท่องเที่ยวชุมชน ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน จำนวน 90 คน

ด้านนายสุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันการท่องเที่ยวชุมชน ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นการจัดการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สืบสานศิลปวัฒนธรรมให้มีความยั่งยืน นอกจากนี้ การท่องเที่ยวยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นการสร้างรายได้ที่มีมูลค่ามหาศาล ก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย ทั้งยังเป็นการช่วยกระจายรายได้และการจ้างงานไปสู่ชนบท ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญหลายแห่ง มีความพร้อมทั้งด้านที่พักอาศัย ระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมขนส่งทางบกและทางอากาศ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำไปเป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวของชุมชนของตนเองต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น