อบจ.เชียงใหม่ จัดค่าย STEM บูรณาการวิทย์ – คณิต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการค่าย STEM บูรณาการวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด ณ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา

นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการค่าย STEM บูรณาการวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้รักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนำมาใช้ได้ทุกวัน

ตลอดจนกระบวนการกระตุ้นให้เกิดการดำเนินชีวิต และประยุกต์ใช้ให้พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิต ประกอบอาชีพด้วยความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสร้างสรรค์ วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นกระบวนการคิดเชิงวิศวกรรม การใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีการสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งมีการบรรยายพิเศษเรื่อง STEM คืออะไร? ทำไมต้อง STEM? โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์ และภายในค่ายได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เรขาคณิตกับรูปแบบภาชนะ อิทธิฤทธิ์แรงดันอากาศ การออกแบบเครื่องร่อน และการแข่งขันเครื่องร่อน เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น