อบรมการค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมการค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยกองสวัสดิการสังคมร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลนครลำปางจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานในการค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต โดยการใช้แอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยมีอาจารย์พิกุล แสงงาม อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง LK Park

ร่วมแสดงความคิดเห็น