ทต.ฟ้าฮ่าม จัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันยุงลาย

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกับ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านขะจาว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จัดกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day ชาวฟ้าฮ่ามร่วมใจต้านภัยร้ายไข้เลือดออก ครั้งที่ 1ประจำปี 2560

นางจีราภรณ์ อยู่สาสตร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันกำลังเข้าสู่ฤดูร้อน แต่ยังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม จึงมีความจำเป็นต้องรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยการเก็บและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อเป็นการป้องกันโรคล่วงหน้า ก่อนการระบาด และเป็นการสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคดังกล่าว

จึงได้กำหนด การรณรงค์ทำหลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก ครั้งที่ 1/2560 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อสม.และประชาชนตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมมือร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออกในวันนี้และวันต่อๆ ไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น