สสจ. ชม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ให้มีคุณภาพโดยมี เภสัชกรอิศรา นานาวิชิต หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดการประชุมและมอบนโยบายการกำกับดูแลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ณ.โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

เภสัชกรอิศรา นานาวิชิต หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 กิจกรรมหนึ่งคือการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ และแนวทางปฏิบัติในการผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) โดยประสานความร่วมมือกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ จากเนื้อสัตว์เกี่ยวกับ กระบวนการวิธีการในการผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ให้มีคุณภาพ

โดยได้รับเกียรติจาก เภสัชกรหญิงนฤมล ขันตีกุล จากสำนังกานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มาบรรยายผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์, เภสัชดวงธิดา กนิษฐสวัสดิ์ และนายนพพล สมปัน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายในการตรวจประเมินสถานที่และการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เพื่อส่งตรวจวิเคระห์, ผศ.ดร.สมชาย จอมดวง หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายกระบวนการและหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์, นางไพรินทร์ บุตรกระจ่าง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ มาบรรยายในหัวข้อ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและการใช้วัตถุเจือปนในการผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

ร่วมแสดงความคิดเห็น