พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2558-2559 ครั้งที่ 39

ผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ พร้อมคณะ ผู้บริหาร คณาจารย์ของคณะร่วมในขบวนบัณฑิตเข้าสู่ศูนย์กีฬากาญจนภิเษก รัชกาลที่ 9 เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2558-2559 ครั้งที่ 39 จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ศูนย์กีฬากาญจนภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ร่วมแสดงความคิดเห็น