นอร์ทเสวนาการสอน ตามมาตรฐาน PDCA

มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ จัดเสวนาเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน PDCA”

ดร.สุรชัย สานติสุขรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ กล่าวถึงการจัดเสวนา เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน PDCA” ว่า สำนักวิชาการได้จัดเสวนาครั้งนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และส่งเสริมศักยภาพให้บุคลากรมีเทคนิคการสอน โดยการประยุกต์ใช้สื่อ เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน เน้นใช้สื่อเทคโนโลยีและทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา โดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ อุปนายกสภา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ สำหรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ประจำคณะ/หลักสูตร และหัวหน้าฝ่ายงานและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เกี่ยวข้อง ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้องรัฐมนตรี อาคาร 4 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติม งานประชาสัมพันธ์ 053-819999 หรือ สำนักวิชาการ 053-819912

ร่วมแสดงความคิดเห็น