พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ 2559 จะต้องแจ้งขอบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถฯ

พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ 2559 มุ่งให้ผู้ที่จะแสดงความสามารถใดๆ จะต้องแจ้งขอบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกแห่ง

นางแจ่มจันทร์ เกียรติกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูนเปิดเผยว่า พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ 2559 ได้มีผลใช้บังคับแล้ว จังหวัดลำพูนมุ่งที่จะปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว ผู้ที่ขอทาน ผู้สนับสนุนให้ขอทาน และผู้แสวงหาผลประโยชน์จากผู้ที่ขอทาน จะมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับผู้ที่กระทำการขอทาน จะมีโทษจำคุก 1 เดือน ปรับ 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กระทำความผิดในมาตรา 19 ผู้ที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้ฝ่าฝืน กรณีผู้ทำการขอทานได้ยอมเข้ารับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต และได้ออกไป โดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีความผิดตามมาตรา 20 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากมีการใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย โดยมี หรือใช้อาวุธ จะกระทำความผิดในมาตรา 21 มีโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้กระทำการขอทาน ใช้, จ้างวาน, สนับสนุน, ยุยงส่งเสริม, หรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดให้ผู้กระทำการขอทาน จะมีความผิดตามมาตรา 22 ต้องระวางโทษไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากกระทำต่อหญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ วิกลจริต คนพิการ ทุพพลภาพ หรือเจ็บป่วย ร่วมกันกระทำกับบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีโทษจำคุกไม่เกิน
5 ปี ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนผู้ที่มีความประสงค์จะแสดงความ สามารถใดๆ จะต้องแจ้งขอบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เมื่อแจ้งแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะแจ้งผลการพิจารณา ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน จากนั้นสามารถแสดงบัตรและแจ้งพนักงานในเขตพื้นที่เพื่อทำการแสดงได้

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น