เมืองแม่โจ้รุกแผน เมืองปลอดสารพิษ

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ อ.สันทราย เชียงใหม่ กล่าวว่า ในขณะนี้รัฐบาลได้เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ โดยผ่านกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งกระแสตลาดเกษตรอินทรีย์ พืชผลผลิตปลอดสารเคมี ปลอดสารพิษนั้น ในส่วนของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ดำเนินการมานาน มีการอบรม ศึกษา เรียนรู้ ผ่านกระบวนการความรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นสถาบันที่มีศาสตร์ด้านการเกษตรเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้คณะผู้บริหารได้ประชุมแนวนโยบายเมืองปลอดสารพิษ และดำเนินการรณรงค์ให้ทุกครัวเรือน ทุกชุมชน ตระหนักในการร่วมมือกันผลิต บริโภค พืชผักอาหารปลอด สารพิษ ปลอดสารเคมี หลายแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ดูงานด้านเกษตรปลอดสารพิษ นอกจากนั้นในแหล่งจำหน่ายพืชผักผลผลิตอาหารไม่ว่าจะเป็นตลาด ร้านค้า ก็มีการขอความร่วมมือและมีการตรวจสอบตามมาตรฐานมาโดยตลอดนโยบายที่ตั้งใจจะดำเนินการอย่างทุ่มเทในปีนี้คือ คุณภาพชีวิตพ่อแม่พี่น้องในเขตเมืองแม่โจ้ เพราะตระหนักดีว่า คุณภาพชีวิตที่ดีต้องมีรากฐานจากสุขภาพที่ดี ซึ่งจุดเริ่มที่สำคัญคือเรื่องอาหาร เป็นอีกแนวทางที่ใส่ใจดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกิจกรรมด้านต่างๆ ที่ก่อเกิดประโยชน์เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ในทุกๆชุมชนเมืองแม่โจ้ ก็ดำเนินการอย่างมีแบบแผนที่ดี มีเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม

ร่วมแสดงความคิดเห็น