เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดอบรม“มัคคุเทศก์อาสาพาเที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี”

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดอบรมโครงการ “มัคคุเทศก์อาสาพาเที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” ขึ้น เพื่อผลิตผู้นำเที่ยวของชุมชนในเขตพัฒนาพิงคนคร บริเวณรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และเป็นการรองรับการท่องเที่ยวที่กำลังเจริญเติบโต รวมถึงเป็นการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง โดยมี อาจารย์ชัยธวัช เสาวพนธ์ ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน นายทรงศักดิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง กล่าวรายงาน ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

อาจารย์ชัยธวัช เสาวพนธ์ ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กล่าวว่า “เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีถือว่าเป็นสวนสัตว์กลางคืนแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นสวนสัตว์กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยขนาดพื้นที่ 819 ไร่ ปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งวัน ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน จึงทำให้ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเริ่มมีบทบาทสำคัญด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศ”ทั้งนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จึงได้จัดอบรม “มัคคุเทศก์อาสาพาเที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” ขึ้นมาเพื่อเป็นการรองรับการท่องเที่ยวที่กำลังเจริญเติบโต โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการอบรมคือ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน อายุตั้งแต่ 13 – 25 ปี จำนวน 40 คน โดยบรรยากาศในการฝึกอบรมจะได้ทราบถึงภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและแนวโน้มการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือตอนบน,

ข้อมูลสัตว์ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, ภาพรวมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และการปฏิบัติงานวิทยากร การพูดในที่ชุมชน และการให้บริการนักท่องเที่ยว Service mind พร้อมด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการ work shop ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมภายใต้โครงการ “มัคคุเทศก์อาสาพาเที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” จะได้ปฏิบัติงานจริง โดยเป็นมัคคุเทศก์อาสาที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในช่วงวันหยุด รวมถึงวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 13.00 น. – 21.00 น. ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2560 – กันยายน 2560อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น