ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดการประชุมเหล่ากาชาด

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุมนายกเหล่ากาชาด นายกกิ่งกาชาดอำเภอ คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดในภาค ณ ห้องนคราพาวิลเลียน โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงพลังความรัก ความสามัคคีกลมเกลียว และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเหล่ากาชาชาดจังหวัดในภาค 9 ทั้ง 6 จังหวัด เป็นการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการเรียนรู้ระหว่างกันในผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขของเหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆ เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานให้การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามวัตถุประสงค์ของสภากาชาดไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น