พิธีรำลึก “รศ.ดร.สุขุม” ผู้ก่อตั้งคณะเกษตร มช.

เมื่อวันที่ผ่านมา ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีสุกรี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรำลึกถึงรองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม อัศเวศน์ อดีตคณบดีผู้ก่อตั้งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อรำลึกถึงคุณความดีตลอดจนแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบูรพาจารย์ ซึ่งทางคณะฯ ได้จัดพิธีทางศาสนาโดยมี รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยอดีตผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส นักศึกษาเก่า ร่วมพิธี โดยกราบอาราธนาพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาแสดงปาฐกถาธรรม พร้อมทำพิธีสืบชะตาหลวงเพื่อความเป็นสิริมงคล และพิธีมอบรางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ประจำปี 2559 โดยมอบรางวัลและทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 150,000 บาท ดังนี้

รางวัลอาจารย์ดีเด่น ที่มีผลงานทางวิชาการคุณภาพดี มีการตีพิมพ์อย่างแพร่หลาย / จำนวนมาก รับโล่และเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด, บุคลากรดีเด่น (สายช่วยวิชาการ) รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์, บุคลากรดีเด่น (สายปฏิบัติการ) รับโล่และเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล, บุคลากรดีเด่น (สายปฏิบัติการ) รับโล่และเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ นายถวัลย์ คำตุ้ย, รางวัลนักศึกษาผู้นำดีเด่น (ระดับปริญญาตรี ช่วยงานสโมสร / ช่วยงานคณะ / ช่วยสังคม) เป็นตัวอย่างที่ดี รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ นายนราธิป ใจเด็จ ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร, ทุนนักศึกษาดีเด่นระดับปริญญาตรี ทุนละ 15,000 บาท จำนวน 4 ทุน โดยมี รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้แทนมอบรางวัลดังกล่าว ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น