คลอดสมาคมอสังหาฯ ยกระดับเมืองเชียงใหม่

กลุ่มนักธุรกิจอสังหาฯเชียงใหม่ รวมตัวจัดตั้ง “สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่” หวังสร้างมาตรฐานธุรกิจให้เทียบเท่ากับสากล รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเติบโตและการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ อย่างยั่งยืน เตรียมเปิดตัวยิ่งใหญ่ 17 มีนาคมนี้

นายสมบูรณ์ เอื้อตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปาล์มโฮม จำกัด ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ จะเป็นสมาคมที่มุ่งมั่นที่จะสร้างผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพและวิชาการเพื่อสร้างมาตรฐานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ให้เทียบเท่ากับสากล รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเติบโตและการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ อย่างยั่งยืนสืบไปโดยจะประสานงานและให้ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดเชียงใหม่

รวมทั้งให้บริการทางวิชาการแก่สมาชิกของสมาคม โดยใช้องค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์และผู้ที่มีคุณูปการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขยายฐานและสร้างความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิกของสมาคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จัดกิจกรรมทั้งทางวิชาการและกิจกรรมอันเป็นการประชาสัมพันธ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ สู่สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นตัวกลางในการประสานงานในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่

โดยจะมีการจัดสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และศักยภาพด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย จัดงานมหกรรมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างโอกาสในการขายสำหรับสมาชิกผู้ประกอบการประสานงานกับบริษัทและองค์กรจากต่างประเทศที่สนใจในการซื้อและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ และประสานงานกับสื่อมวลชนในการให้ข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นการสื่อสารข้อความที่สำคัญไปยังผู้บริโภค ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสนับสนุนผู้ประกอบการในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพสำหรับผู้บริโภคสนับสนุนการพัฒนาด้านวิชาการ เพื่อให้มีบุคลากรมืออาชีพสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภค ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการให้ความรู้กับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค

อีกทั้งยังประสานงานกับภาครัฐและให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุน โดยการส่งผู้แทนของสมาคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นและผลักดันนโยบายต่างๆ ของทางภาครัฐ ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดต่างๆ เพื่อสร้างให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระหว่างกันให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นจุดประสานงานกับศูนย์ข้อมูลที่มีมาตรฐาน

“การก่อตั้งสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นมานั้นเพื่อรวมตัวกันสร้างสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดให้ยั่งยืน ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่มารวมกลุ่มกันไม่ได้หวังในเชิงธุรกิจเป็นหลัก รวมตัวกันเพื่อสร้างคุณภาพในด้านที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพกับสังคม ซึ่งจะมีการคัดเลือกนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหาร โดยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จะมาเป็นประธานในพิธีเปิด เป้าหมายในปีแรกและระยะแรกๆคือให้ความรู้กับสมาชิกอสังหาริมทรัพย์ที่ดีควรจะมีการบริหารจัดการอย่างไรมีนักวิชาการมาให้ความรู้ทั่วไป เป็นต้น” ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น