ร.ร.กาวิละวิทยาลัย จัดงานเปิดบ้านวิชาการ “เปิดโลกการอ่านฯ”

งานเปิดบ้านวิชาการ “เปิดโลกการอ่านฯ” สู่ร่มเกล้าพระเจ้ากาวิละ ปีการศึกษา 2559 โดยมี ดร.ธนวัฒน์ ยอดใจ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและแขกผู้มีเกียรติ เมื่อวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่


นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กล่าวว่า งานเปิดบ้านวิชาการ“เปิดโลกการอ่าน สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9” ปีการศึกษา 2559 ซึ่งโรงเรียนได้จัดงานขึ้น เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช โดย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้บูรณาการนำเสนอ พระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในด้านต่างๆ เช่น “พระอัจฉริยภาพ การศึกษา ภาษาและวรรณกรรม”, “กษัตริย์นักวิทยาศาสตร์” , “กษัตริย์ศิลปิน”, “กษัตริย์นักกีฬา”, “พระ ทรงเป็นครูของแผ่นดิน”, “กษัตริย์นักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง” และ “ฉันเกิดภายในใต้ร่มพระบารมีรัชกาลที่ 9 แห่งประเทศไทย” นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการโครงการหลวง ศูนย์พระราชดำริฯห้วยฮ่องไคร้ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งในปีนี้ ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 โรงเรียนที่ต้องไป จัดนิทรรศการฯดังกล่าว ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ วังสวนจิตรลดา ในวันพืชมงคลด้วย นิทรรศการผลงานหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) โครงการรักการอ่าน มีการออกร้าน/เกม/การสาธิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ/ฉายวีดีทัศน์/ถ่ายรูปที่ระลึก/ประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ/แสดงผลงานนักเรียน ตลอดจนการออกร้านหนังสือ การจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาของสถานบันต่างๆ เป็นต้น

โดยคาดว่าจะได้รับในการจัดงานครั้งนี้ คือ นักเรียนได้เปิดโลกการอ่าน ถึงพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในด้านต่างๆ ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ปัญหา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และได้แสดงออกถึงองค์ความรู้ด้านทักษะวิชาการต่างๆ และผู้ปกครองได้ชื่นชมความรู้ ความสามารถและผลงานของบุตรหลานของท่านอีกด้วย ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทุกท่านและนักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยทุกคนที่ได้ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ขึ้น รวมทั้งคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ท่านศึกษานิเทศก์ ผู้ปกครองตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้นำนักเรียนมาร่วมงานเปิดบ้านวิชาการในปีนี้ด้วยดีเสมอมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น