บูรณาการร่วมสร้างฝายมีชีวิต ลำดับที่ 330 ตัวที่ 8 ของเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่ 3 (นํ้าตกแม่สา) เจ้าหน้าที่หน่วยพทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่ 6 (นํ้าตกตาดหมอก) ร่วมกับ นายสมชิด กันธะยา สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ แม่ริม เขต 2 คณะครูฝายจากจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมภาคที่1 (เชียงใหม่) เทศบาลตำบลแม่แรม องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ปางช้างแม่สา และพนักงานประปาแม่ริม เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรแม่ริม นักศึกษามหาลัยเชียงใหม่ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พนักงานบริหารอีเกิ้ลแทรค ซิปไลน์ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่แรม 12 หมู่บ้าน ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งแยง รวมทั้งสิ้นจำนวน 250 คน ร่วมกันสร้างฝายมีชีวิต ลำดับที่ 330 ของประเทศไทย ตัวที่ 8 ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณห้วยต้นตอง ม.9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

การสร้างฝายดังกล่าวเพื่อเป็นการกักเก็บนํ้าไว้ใช้ในฤดูแล้งและสร้างความชุ่มชื้นให้บริเวณโดยรอบ และยังเป็นแหล่งนํ้าสำรองเพื่อใช้ในการดับไฟป่า

อีกทั้งยังเป็นการสร้างระบบนิเวศของลำนํ้า ให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นํ้า เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและเด็กนักเรียนในการอนุรักษ์และรักษาสภาพป่าให้มีชีวิตอย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น