ว.เทคนิคเชียงใหม่มอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559

นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดี แก่ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นการสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน และส่งเสริมให้เกิดความรักความผูกพันต่อวิทยาลัยฯ โดยมีนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเช้ารับประกาศนียบัตร ในระดับ ปวช. จำนวน 688 คน ระดับ ปวส. จำนวน 916 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,604 คน พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาผู้มีความประพฤติดีเรียนดี จำนวน 21 คน มอบโล่จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือกิจการของวิทยาลัยฯ จำนวน 12 คน โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษา ความว่า ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรในวันนี้ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาทุกท่าน ที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ ชีวิตของการเป็นนักเรียนนักศึกษา ดูเหมือนว่าจะไม่มีภารกิจที่จะต้องรับผิดชอบมากนัก เพราะต้องใช้เวลาไปกับการเรียนและกิจกรรมส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำรงชีวิตที่ผ่านมา บิดา มารดา หรือผู้เลี้ยงดู เป็นผู้ให้การสนับสนุนทั้งสิ้น

วันนี้ได้สำเร็จการศึกษาแล้ว บางคนต้องไปศึกษาต่อ บางคนต้องออกไปทำงานเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ ความรู้ ที่ได้รับจากสถาบันแห่งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นในการใช้ชีวิตและสร้างอนาคตต่อไป การศึกษาไม่มีวันสิ้นสุด ทุกคนจะต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิต เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน เรียนรู้จากสังคม และสิ่งแวดล้อม ขอให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และเป็นคนดีของประเทศชาติสืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น