สปข.3จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

นายชูโชค ทองตาล่วง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ภาครัฐ มีารกิจหลักด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐบาลแก่ประชาชน ผ่านสื่อในสังกัด และเครือข่ายสื่อมวลชน ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารมวลชนแก่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน นอกจากภารกิจหลักดังกล่าวแล้ว สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (CSR) เป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลร่วมกับประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ซึ่งปีนี้ 2560 นี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จะจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย หมู่ 2 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ห่างจากอำเภออมก๋อย 38 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง เนื่องจากถนนลาดชันแคบ บางช่วงเป็นดินลูกรัง โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จะได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ของผู้มีจิตศรัทธา นำสิ่งของที่ได้รับบริจาค อาทิ เครื่องกันหนาว อุปกรณ์การเรียน รองเท้า ถุงเท้านักเรียน ขนม และนำเงินที่ได้จากการรับบริจาคจัดซื้อสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีพอื่น ๆ ไปมอบพร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน นอกจากนี้ จะได้มอบสิ่งของเครื่องใช้อีกส่วนหนึ่งผ่านชุดมวลชนสัมพันธ์ที่ 3 ส่งความสุขให้เด็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกลออกไป และมอบอุปกรณ์ยังชีพให้ชุดมวลชนสัมพันธ์ที่ 3 หน่วยงานบูรณาการประสานการจัดกิจกรรมในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจแก่กำลังพลที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารอีกด้วย
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับความช่วยเหลือ เป็นการสร้างความสุขให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ ยังทำให้หน่วยงานในสังกัด มีเครือข่ายการประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น